ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TUR ASSIST YARDIM VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan çalışanın kendisinden, çalışanın iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, e-posta, posta, CCTV sisteminden, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, size hak ve menfaatler sağlanması, çalışanların performans ve yetkinliklerinin arttırılması amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (örneğin özlük dosyalarınızın oluşturulması ve saklanması)
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (örneğin iş sözleşmesi kapsamında size maaş ödemesi yapabilmek amacıyla finansal verilerinizin işlenmesi)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (örneğin Kanun uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi yenilemenizi istememiz)
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (örneğin iş seyahatleri süreçlerinde bize iletmiş olduğunuz dokümanlar)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (örneğin sizlerin performansını arttırmak amacıyla hazırladığımız ödüllerden sizleri yararlandırmamız)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (örneğin bağlı olduğumuz hissedarımız ile almış olduğunuz eğitimlerin paylaşılması)
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması)
 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örneğin özel sağlık sigortası yapılması, verilerinizin bulut bilişim sistemlerinde işlenmesi ve yurtdışına aktarılması, engellilik durumunuzun iş süreçlerin yönetilmesi için sağlık verilerinizin işlenmesi)

 

III. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

 

1.

Çalışan/ Eski Çalışan /Emekli

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Pasaport Numarası

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Borç Bakiyesi, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri

Çalışan Bilgisi

İş Başlama / Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu, Ücret Bilgileri, Atama Bilgileri

Özlük ve Meslek Bilgisi

Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, Hobileri, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Kişilik Envanteri, İşe Giriş / Çıkış Kayıtları, Performans Değerlendirmeleri, AGİ Bilgileri, Emeklilik Bilgisi, Referanslar

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Sözleşme, Dava Dosyaları, Vekaletname

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İmza, Kan Grubu, Engellilik Durumu, Sabıka Kayıtları, Sağlık Raporu

Yan Haklar ve Menfaatler

Prim Bilgileri, Yemek Kartı ve Araç Tahsil Bilgileri, Özel Sağlık Sigorta Bilgileri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri

Ad-Soyad, Yakınlık Derecesi, Meslek, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Cinsiyet

Diğer

Fotoğraf, CCTV, Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi

2.

Çalışan Yakını

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Pasaport Numarası, Ehliyet Bilgileri

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Gelir Bilgisi

Özlük ve Meslek Bilgisi

Yakınlık Derecesi, Meslek, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Cinsiyet, Bağlı Bulunduğu Kurum, Mezuniyet Bilgisi

IV. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi; Ücret Politikasının Yürütülmesi; Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi; Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amaçlarıyla,
 • İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması amaçlarıyla,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması, suçla mücadele edilmesi, hukuka aykırı kullanımı ve amaç dışı kullanımı tespit amacıyla internet trafiğinin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla
 • Çalışma performansınıza ilişkin verileriniz ile prim bilgileriniz gibi kişisel verileriniz Şirket politikaları doğrultusunda işe uygunluğun temini, terfilerin yönetilmesi, şeffaflığın ve işbirliğinin sağlanması amaçlarıyla,
 • Sağlık verileriniz, yasalarda öngörülen kayıtların tutulması, sizlere ödeme yapılması, yan hakların tanınması, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi öngörülen iş görmezlik raporlarının hazırlanması, periyodik sağlık taramalarının yapılması, özel sağlık sigortası ile ferdi kaza sigortası gibi sigortalama işlemlerinin yapılması, hukuken yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amaçlarıyla, işlenecektir.

 

V. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş ortaklığımızın olduğu Mapfre Asistencia ve Mapfre Sigorta şirketi ve hissedarlarıyla; işe uygunluk için gerekli testleri, sınavları ve kontrolleri yapmak amacıyla ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, insan kaynakları ve istihdam alanında teknik danışmanlık aldığımız taraflarla, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. Ayrıca;

 • Çalışana maaş ödemelerinin yapılması amacıyla finansal bilgilerin bankalarla
 • Otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarla
 • Kiralık araç verilmesi durumunda araç kiralama şirketleriyle
 • Telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla
 • İş seyahatlerinin planlanması ve icrası kapsamında ulaşım ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için iletişim verilerinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan seyahat acenteleriyle ve otellerle
 • Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla
 • Şirket yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketleriyle
 • Eğitim ve performans değerlendirilmesi yapılabilmesi kapsamında kişisel verilerin hizmet sağlayıcılarıyla
 • Personelin taşınması amacıyla hizmet sunan personel taşıma şirketleriyle
 • Çalışana yemek kartı, kıyafet gibi yan hakların sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin hizmet sağlayıcıyla
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla
 • Yerinde teknik destek, kurulum ve benzeri danışmanlık hizmetleri kapsamında gerekli iletişimin ve koordinasyonun sağlanması amacıyla hizmet sunulan müşteriyle
 • Ses kayıtlarının çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla
 • Çalışan hakkında referans talep eden taraflarla
 • İş görmezlik raporlarının hazırlanması, periyodik sağlık taramalarının yapılması, özel sağlık sigortası ile ferdi kaza sigortası gibi sigortalama işlemlerinin yapılması amaçlarıyla özel sigorta şirketleri ve bu alandaki ilgili hizmet sağlayıcılarla
 • Teknokent, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, alışveriş merkezi gibi alanlarda faaliyet göstermenin gerektirdiği zorunlu kurallar çerçevesinde kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin ilgili özel alanların yönetimiyle
 • Personel işe giriş ve çıkış bilgilerinin yasal zorunluluklar nedeniyle karakol ve SGK, İŞKUR ile paylaşılması; SGK ve Sağlık Bakanlığı denetimi sırasında çalışan kişisel verilerinin SGK ile paylaşılması; gerekli durumlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaşılması; kanundan kaynaklanan zorunlu vergi beyannamelerinin yapılması amacıyla kişisel verilerin vergi dairesi ile paylaşılması söz konusudur.

 

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@turassist.tr ile iletişime geçebilir veya www.turassist.com  adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

 

 

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olarak özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki, sağlık bilgileri, engellilik durumu, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, dernek, vakıf ve sendika üyeliğine ilişkin verilerinizin işlenebilmesi ve Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına, yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin rızanızı talep etmekteyiz.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına rıza verdiğimi, tüm kişisel verilerimin işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim    :

Tarih  :

İmza   :

 

ÇALIŞAN YAKINLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BEYAN

Asgari geçim indirimine ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası, sosyal güvenliğe ilişkin hak ve menfaatlerin tespiti, acil durumlarda iletişime geçilmesi ve Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak belirlenecek meşru amaçlarla kullanılması amacıyla, ilgili formlarda ve belgelerde belirttiğim aile fertlerimin ve yakınlarımın kişisel verilerinin Şirketiniz ile paylaşılabilmesine ve Şirketiniz tarafından bu kişisel verilerin işlenmesine yönelik söz konusu üçüncü kişileri usulünce bilgilendirdiğini ve bu doğrultuda rızalarının alındığını beyan ederim ve taahhüt ederim. Söz konusu kişilerin benimle ilgili verecekleri tüm bilgilerin Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

İsim    :

Tarih  :

İmza   :